小学阶段生字复习题(二)

 学阶段生字复习题( 六年上—4—2 )

 姓名:

 yīnɡ `ér  juàn liàn   hé ǎi kě qīn

 (         )(          )(            )

 shǎn shǎn fā ɡuānɡ  zànɡ lǐ

 (                      )(           )

 zhǔ  chí  yǔ diào   bēi jù

 (          )(          )(           )

 zhì  lǐ   ɡuī sù   dànɡ yànɡ

 (          )(          )(           )

 lǐnɡ  wù    cónɡ tiān ér jiànɡ

 (          ) (                     )

 yí xiè qiān lǐ  shēnɡ mìnɡ chuí wēi

 (               )(                  )

 shì wài táo yuán   tāo tāo bù jué

 (                  )(                )

 fēnɡ yǔ tónɡ zhōu   fēn zhì tà lái

 (                   )(               )

 ( 六年上—5—1 )   姓名:

 chú fánɡ   cì wei   chù shenɡ

 (          )(          )(           )

 yí   tǐ  wǎn lián  zhì jìnɡ

 (        )(          )(           )

 ài  fǔ    tuán jù   qínɡ jié

 (          )(          )(           )

 jì  xinɡ   bǎo cún   yīn`àn

 (          )(          )(           )

 dī  wēi   hán yì   shēn `ào

 (          )(          )(           )