小学阶段生字复习题测试

 学阶段生字复习( 六年上—1—1 )

 姓名:

 qīnɡ shuǎnɡ  yín sònɡ   chànɡ hè

 (           )(          )(           )

 yāo qǐnɡ  fǔ shēn nínɡ wànɡ

 (          )(          )(           )

 pù  bù  dǒu qiào  tǐnɡ bá

 (          )(          )(           )

 shēn  qū jīnɡ zhì  yùn hán

 (          )(          )(           )

 ào  mì   xiá kè   jìnɡ mì

 (          )(          )(           )

 zhuī  suí  xiǎo xiànɡ   qiào lì

 (          )(          )(           )

 hōnɡ kǎo  yīn yùn  yǎn zòu

 (          )(          )(           )

 tàn suǒ  qín miǎn  màn yóu

 (         )(           )(           )

 qīn wěn  dé ɡāo wànɡ zhònɡ

 (         )(                       )

 ( 六年上—1—2 ) 姓名:

 jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì

 (                )(                 )

 zuǒ chōnɡ yòu zhuànɡ

 (                           )

 yì wèi shēn chánɡ  è zuò jù

 (                      )(           )

 pánɡ rán dà wù   xínɡ sè cōnɡ cōnɡ

 (               )(                   )

 shén  qí  yōu yǎ   biàn rèn

 (          )(          )(           )

 qīnɡ  xīn   huān yuè   qīnɡ cuì

 (          )(          )(           )

 nínɡ  jù   qí miào wú bǐ

 (          )(                    )

 bù jū yì ɡé   nián ɡuò huā jiǎ

 (               )(                   )

 ( 六年上—2—1 )   姓名:

 jié chū  xiū zhù   shè jì

 (         )(          )(           )

 shī ɡōnɡ  zǔ náo   kònɡ zhì

 (          )(          )(           )

 hōnɡ dònɡ jiān jù   yì rán

 (           )(          )(           )

 chǎn pínɡ  miǎn lì   è liè

 (           )(          )(           )

 ní jiānɡ  chà dào  zhēn zhì

 (          )(          )(           )

 bì miǎn  ménɡ lónɡ  qī liánɡ

 (          )(           )(           )

 yǐn yònɡ  jū yōnɡ ɡuān

 (          )(                  )

 xuán yá qiào bì  kuánɡ fēnɡ nù háo

 (                )(                  )

 rě rén jī xiào  qǐn bù ān xí

 (                  )(                )