小学阶段生字复习练习题(测试版)

 小学阶段生字复习练习题( 六年上—7—1 )

 姓名:

 sù  liào   bǐnɡ ɡàn  jié zòu

 (          )(          )(           )

 yuè  pǔ   jí xiánɡ   qǐ pàn

 (         )(          )(           )

 jí  sù    rì kòu    huá ɡuì

 (          )(          )(           )

 yīnɡ  wǔ   qì ɡài   shānɡ ɡǎn

 (          )(          )(           )

 cānɡ mánɡ   xiānɡ yī xiānɡ suí

 (          )(                     )

 yì yánɡ dùn cuò   shí bēi

 (                   )(           )

 jiāo zào bù ān   màn bù jīnɡ xīn

 (                )(                 )

 jiǔ bié chónɡ fénɡ  yù xuè bó shā

 (                    )(              )

 zhèn ěr yù lónɡ   hénɡ zāo bú xìnɡ

 (                 )(                 )

 ( 六年上—7—2 )  姓名:

 chǔ  bèi  ɡān cuì  shī zōnɡ

 (          )(          )(           )

 xián ɡuànɡ  juān kè  yuán ɡù

 (           )(          )(           )

 àn  dàn  xiāo shòu  zhī jué

 (          )(          ) (           )

 kōnɡ luò luò     ɡuānɡ tū tū

 (               )   (               )

 lěnɡ qīnɡ qīnɡ   zhí ɡōu ɡōu   (                  )(               )

 bù ɡān luò hòu  qiān fānɡ bǎi jì

 (               )(                  )

 kū xiào bù dé   chánɡ tú bá shè

 (               )(                  )

 dà yáo dà bǎi   wú yǐnɡ wú zōnɡ

 (              )(                   )

 ( 六年上—8—1 )   姓名:

 pǔ  xiě   yōu jìnɡ  là zhú

 (          )(          )(          )

 shī  mínɡ  chún shǔ  mò shēnɡ

 (          )(          )(           )

 qīnɡ yōu  qín jiàn   táo zuì

 (         )(          )(           )

 sū  xǐnɡ   fēi bēn   jì  lù

 (          )(          )(          )