小学一年级语文综合测试卷:拼音填空

 bá shǒu shù gàn xīn jiān jìn chū dāo jiān

 

 jué de shēn qiū guò dōng zhēn chéng zhòng yào

 

 mìng yùn yī xīn yī yì zuò wén cǎo yuán

 tīng jiàn zuò wèi gōng zuò píng cháng

 

 xiān hòu gǔ rén yī duǒ lǎo shī shēn biān

 

 wèi shì yòu dà yòu liàng qīng shān lǜ shuǐ

 

 hé miáo hé zuò niǎo yǔ huā xiāng bàn fǎ

 

 Wàn zhòng yì xīn gǔ yuè hú, kǒu tiān wú。